ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

**********ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการบัญชี จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิจและเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร ดังโครงสร้างดังนี้

1.หมวดวิชาทักษะชีวิต                                   ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
******1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย**************(ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
******1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ*****(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
******1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์***********(ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
******1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์************(ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
******1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา*************(ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
******1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา*(ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ***********************ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต
******2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน           ( 18 หน่วยกิต)
******2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ             ( 24 หน่วยกิต)
******2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)
******2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ       (4 หน่วยกิต)
******2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ         (4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                    ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
                          รวมไม่น้อยกว่า                                      103 หน่วยกิต