เกี่ยวกับสาขาวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การบัญชี
ภาษาอังกฤษ : Vocational Certificate Program in Accountancy

ชื่อวุฒิการศึกษา
ชื่อเต็ม (ไทย)     :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การบัญชี)
ชื่อย่อ (ไทย)      :   ปวช. (การบัญชี)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Vocational Certificate in Accountancy
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  Voc. Cert. Accountancy

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ภาษาอังกฤษ : Diploma Program in Accountancy

ชื่อวุฒิการศึกษา
ชื่อเต็ม (ไทย)     :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี)
ชื่อย่อ (ไทย)      :  ปวส. (การบัญชี)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Diploma in Accountancy
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  Dip. Accountancy