เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

**********ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการบัญชี จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิจและเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร ดังโครงสร้างดังนี้

1.หมวดวิชาทักษะชีวิต                                   ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย                                 (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
   1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                         (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
   1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                               (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
   1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                                (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
   1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                    (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)


2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ                              ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต
    2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน                        ( 18 หน่วยกิต)
    2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ                         ( 24 หน่วยกิต)
    2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก                          (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)
   2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ                     (4 หน่วยกิต)
    2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                    (4 หน่วยกิต)


3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                    ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต


4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
                          รวมไม่น้อยกว่า                                103 หน่วยกิต

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

               ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต                                        ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร                           (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา                       (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต                    (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)


2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพวิชาชีพ                           ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน                                   (15 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ                                    (21 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก                                      (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ                               (4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                                (4 หน่วยกิต)


3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                             ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
                                     รวมไม่น้อยกว่า                              83 หน่วยกิต

โครงสร้างนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการบัญชี หรือสาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชีหรือเทียบเท่า