แนวทางการประกอบอาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพของวิชาชีพบัญชี

  1. ผู้ทำบัญชี
  2. ผู้ตรวจสอบภายใน
  3. นักวิเคราะห์ระบบบัญชี
  4. นักออกแบบและเขียนโปรแกรมด้านบัญชี
  5. ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ได้แก่ ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร ที่ปรึกษาด้านการเงิน อาจารย์ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ

นอกจากนั้นการเรียนการสอนของคณะบัญชียังเป็นการเตรียมการ สำหรับบัณฑิตที่ต้องการศึกษาต่อในอนาคตด้วย