ปีการศึกษา 2560

 

โครงงานภาคเรียนที่ (Project Semester) 1 / 2560

โครงงาน (Project /Activity/Duty) ...โครงงานคุณธรรม ร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด…

ลักษณะงาน (Duty / Project Description)  * ประจำ (Routine)  R ต่อเนื่อง (Continue)  * ใหม่ (New)

ประเด็นยุทธศาสตร์  (strategy issue) ที่ 2 ยกระดับและเตรียมความพร้อมขององค์กร ด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

กลยุทธ์ (strategy) ที่  2.3 ผลิตนักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21

 

   

 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (Department) แผนก (Department) การบัญชี.      ฝ่าย (Division)   ......วิชาการ...........

    ผู้รับผิดชอบ (Teacher in Charge)          อาจารย์ปภินวิช สารสุวรรณ / ห้องที่ปรึกษา........ปวช...3/8....................................

 1. นโยบาย (Policy) ที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานอาชีวศึกษา (สอศ.) มาตรฐานที่ 6                   ตัวบ่งชี้ที่  6.1 , 6.2 , 6.4

                                    มาตรฐาน สมศ. กลุ่มตัวบ่งชี้ มาตรการส่งเสริม                ตัวบ่งชี้ที่  15 , 16

                                    รางวัลพระราชทาน ด้านที่ 1                                      ตัวบ่งชี้ที่  1.1

                                    สถานศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล มาตรฐานที่ 1,2   ตัวบ่งชี้ที่  4 , 11

 1. หลักการและเหตุผล (Introduction)

การปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ ( Public Mind ) คือการปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมจากภายใน ให้บุคคลรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจและ ร่วมมือในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วใน เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์ประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งที่ เป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ ที่จะดูแลและบำรุงรักษาร่วมกัน โดยไม่ขัดต่อต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบสังคม ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของกิจกรรมจิต สาธารณะก็คือ เป็นกิจกรรมตามความสมัครใจ นักเรียนจะต้องลงมือกระทำด้วยความรับผิดชอบของตนเอง โดยคำนึงผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจากกระทำนั้นดังกล่าว จึงทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไดซึ่งมาจากปัจจัยต่างๆดังนี้

ปัจจัยภายใน

 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการ การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์
 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักเสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการทำกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนร่วม
 3. เพื่อให้นักเรียนก่อให้เกิดความเป็นความรู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ

ปัจจัยภายนอก

 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม
 2. เพื่อให้นักเรียนสร้างคุณธรรมและจริยธรรมจากภายใน
 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมอันเป็น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา

 

 

 

 

 

ปัญหา

ไม่มีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันและนักเรียนขาดจิตอาสาในการทำประโยชน์ และนักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

 

สรุปโครงงาน คุณธรรม

ให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการ การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์  รู้จักเสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการทำกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนร่วมก่อให้เกิดความเป็นความรู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ ทำให้เกิดความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมจากภายใน สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมอันเป็น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ โดยมีกิจกรรมเด่นที่ทำดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ทำความสะอาดวัด

 1. วัตถุประสงค์ (Objective)

            4.1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการ การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์         

4.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมอันเป็น คุณลักษณะที่พึงประสงค์

      ของสถานศึกษา

            4.3 เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรมเพื่อสังคม ด้านจิตสาธารณะร่วมกัน

4.4 เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักปรับตัวและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

5.เป้าหมาย(Goals)

5.1 เชิงปริมาณ (Quantitative)

                        5.1.1 นักศึกษา ระดับ....ปวช...........ห้อง.....3....../...8.....     เข้าร่วมโครงงานคุณธรรมและทำกิจกรรม จำนวน  34  คน

5.1.2 นักศึกษา ระดับ....ปวช.......... ห้อง.....3...../....8.....    มีพฤติกรรม..........มีจิตอาสา...............ร้อยละ 80 ขึ้นไป

5.2 เชิงคุณภาพ(Quality)

5.2.1 นักศึกษา ระดับ....ปวช...........ห้อง......3...../.....8....    เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือการทำโครงงานคุณธรรม

                        5.2.2 นักศึกษา ระดับ....ปวช...........ห้อง......3...../.....8.....   มีคุณธรรมและจริยธรรมด้าน จิตอาสา

5.2.3 นักศึกษา ระดับ....ปวช..........ห้อง.......3..../.......8....   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยม 12 ประการ

                        5.2.4 นักศึกษา ระดับ....ปวช...........ห้อง..... 3...../.....8 7.... มีความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงงาน

 1. 6. ขั้นตอนการดำเนินงาน (Procedures)

            6.1  กิจกรรมที่ 1 ทำความสะอาดบริเวณวัด

การวางแผนเตรียมการ(Plan)

            1.เขียนโครงงานและขออนุมัติโครงงานคุณธรรม เริ่ม 1 มิถุนายน 2560 สิ้นสุด 30 มีนาคม 2561

            2.กำหนดหน้าที่และจัดทำภาระงาน  เริ่ม 1 มิถุนายน 2560 สิ้นสุด 30 มีนาคม 2561

            3.จัดทำตารางการปฏิบัติงาน(Time Frame)

 

 

 

 

 

 

 

การดำเนินงาน(Do)

1.ประชุมสมาชิกแจ้งหน้าที่และภาระงาน ให้ดำเนินงานทำงานตามแผนงาน เริ่ม 2 มิถุนายน 2560 สิ้นสุด 2 มิถุนายน   2561

2.ประชาสัมพันธ์โครงงานคุณธรรม โดยวิธีการ ประชาสัมพันธ์หน้าชั้นเรียน เริ่ม 2 มิถุนายน 2560 สิ้นสุด 2 มิถุนายน 2561     

3.กฎเกณฑ์และระเบียบวิธีการในการดำเนินงานกิจกรรม

                        3.1 วางแผนและประเมินค่าใช่จ่าย

                        3.2 รวบรวมซื้ออุปกรณ์ในการทำความสะอาดและไปทำจิตอาสาที่วัด

                        3.3 ประกาศให้นักเรียนทราบถึงการดำเนินงานของกิจกรรม

                        3.4 ทำกิจกรรมร่วมกันและสรุปผล

4.ดำเนินงานโครงงาน ตามตารางการปฏิบัติงาน(Time Frame) ดังนี้

5.ติดตามการดำเนินงาน เริ่ม 1  มิถุนายน 2560  สิ้นสุด 31  มกราคม 2561

6.ประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงาน เริ่ม 1  มิถุนายน 2560  สิ้นสุด 31  มกราคม 2561

7.นำเสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุม เริ่ม 1  มิถุนายน  2560  สิ้นสุด 31  มกราคม 2561

8.เผยแพร่โครงงานคุณธรรม  เริ่ม 1  มิถุนายน  2560  สิ้นสุด 31  มกราคม 2561

9.ร่วมประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรม เริ่ม 1  กันยายน  2560  สิ้นสุด 31  มกราคม 2561

10.จัดเก็บและรวมรวมข้อมูล หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงงานและกิจกรรมต่างๆ เริ่ม 1 มกราคม  2561  สิ้นสุด 31  มกราคม 2561

การติดตามผล(Check)

ตรวจสอบและติดตาม พร้อมประเมินผลโครงงานคุณธรรมโดยวิธีการ ดังนี้

1.จำนวนผู้เข้าร่วม              ด้วยเครื่องมือ        แบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงงานคุณธรรม

2.หลักฐานการทำกิจกรรม    ด้วยเครื่องมือ        ภาพถ่ายการดำเนินโครงงานและกิจกรรม

3.ความพึงพอใจกิจจรรม      ด้วยเครื่องมือ        แบบประเมินพึงพอใจการเข้าร่วมโครงงาน

4.ผลงาน                         ด้วยเครื่องมือ        ชิ้นงานที่จัดทำขึ้น/จำนวนผลงานที่ได้

 

สรุปผลและรายงานผล(Action)

            สรุปผลการดำเนินงานโครงงานคุณธรรม(จัดทำรูปเล่มสรุปโครงงานกิจกรรม / ภาพถ่ายกิจกรรมของงานสัปดาห์ละ 2 ภาพขึ้นไป /  สรุปแบบประเมิน / จัดทำ Presentation โครงงาน / อื่นๆ )  มีครบทุกเดือน เดือนละ 8-10 ภาพ