ชื่อ : นายธงชัย พรประสงค์สุข
เบอร์โทรศัพท์ : 0865051115
อีเมล์ : Thongchai.po@sbacnon.ac.th
ตำแหน่งทางบริหาร
     -
  วันที่เข้าทำงาน
    - 18 เมษายน 2560
  วุฒิการศึกษา
 

 - MBA (บริหารธูรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 - บธ.บ (บริหารธุรกิจ การบัญชี)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
 - การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

  ประวัติการทำงาน
 

 - 2560 - ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
 - 2535 - 2559  วืทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

  วิชาที่สอน
 

 - การบัญชี
 - โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
     -
  งานวิจัย
      -การวัดผลสัมฤทธิ์โดยใช้สื่อการสอน 2 วิธี วิชาการบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย 
  วิทยากรรับเชิญ
     -
  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
     -

 

 


ย้อนกลับ