ชื่อ : อาจารย์ชนัดดา รู้แผน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ตำแหน่งทางบริหาร
     -
  วันที่เข้าทำงาน
    - 21 เมษายน 2551
  วุฒิการศึกษา
 

 - บช.บ (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 
 

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - งานวิจัยในชั้นเรียน สาขาการบัญชี
 

  ประวัติการทำงาน
 

 - 2551 - ปัจจุบัน (ครูผู้สอนสาขาการบัญชี) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ  นนทบุรี
 - 2549 - 2551 (เจ้าหน้าที่แนะแนว) โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ(SBAC)สะพานใหม่
 

  วิชาที่สอน
 

 - การบัญชีเบื้องต้น 1-2
 - การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ

 - การบัญชีสำหรับกิจการพิเศษ

 - การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า

 - กระบวนการจัดทำบัญชี

 - การบัญชีชั้นกลาง 1-2

 - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
     -
  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
     -
  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
     -

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดงการประกวดสื่อนวัตกรรม"รายการค้าหรรษา"ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ได้รับรางวัล เหรียญเงินงานวิจัยระดับประเทศ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

ได้รับรางวัลสร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู (ครูแห่งแผ่นดิน) ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ได้รับรางวัลครูผู้มีผลการนิเทศการสอนในระดับดีมาก ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ได้รับรางวัลครูดีเด่นด้านการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๑

 


ย้อนกลับ