ชื่อ : นายปภินวิช สารสุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ : 082-9170429
อีเมล์ : paphinwich.sa@sbacnon.ac.th
ตำแหน่งทางบริหาร
     -
  วันที่เข้าทำงาน
    - 10 ตุลาคม 2559
  วุฒิการศึกษา
 

 - บธ.บ (บริหารธุรกิจบัณฑิต) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 
 

  งานวิจัยที่สนใจ
  -
  ประวัติการทำงาน
 

 - 2559 - ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

  วิชาที่สอน
 

 - บัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
 - โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
     -
  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
     -
  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
     -

ที่ ปีการศึกษา ชื่อคอร์ส อบรมที่ วันที่ จำนวน ชม.
1 2/2559 อบนมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Digital Learning สู่ SBAC 4.0 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ 9-10 /03/2560 8

ย้อนกลับ