ชื่อ : นางณัฐมนตรา ดาราเย็น
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ตำแหน่งทางบริหาร
     หัวหน้าแผนกบัญชี
  วันที่เข้าทำงาน
    17 มีนาคม 2551
  วุฒิการศึกษา
 

 - ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

 - ปริญญาโทบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 -  ความแตกต่างระหว่างการศึกษายุคเก่ากับยุคปัจจุบัน
 - 

  ประวัติการทำงาน
 

 - 2551 - ปัจจุบัน เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
 - 2543 - 2551 เทคโนโลยีกรุงธน
 - 2535 - 2542 สายประสิทธิ์พณิชยการ

  วิชาที่สอน
 

 - วิชาบัญชีปวช.
 - วิชาบัญชี ปวส.

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
     -
  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
     -
  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
 

   - นักบัญชีมืออาชีพและภาษีน่ารู้

   - ครูฝึก ครูนิเทศ หลักสูตรการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ

   - การพัฒนาผู้บริหารแกนนำ SBAC ยุคใหม่ ต้านภัยสิ่งเสพติด

   - อบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education

   - อบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

   - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

   - อบมรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

 


 

รางวัลที่ได้รับ

- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น แผนกการบัญชี ปี 56

- รางวัลปฏิบัติงานด้วยความเสียสละอุทิศตนเพื่องานโรงเรียน ปี 53

- รางวัลบริหารงานแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปี 53

- รางวัลบริหารงานฝ่าย/ แผนก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปี 53

- รางวัลบุคคลที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ปี 54

- รางวัลผู้มีความเสียสละ และอุทิศตนเพื่องานของวิทยาลัยฯ ปี 56

- รางวัลด้านการสร้างชื่อเสียง ผลงานวิจัย สื่อ นวัตกรรม การรางวัลเรียนการสอนระดับประเทศ

- รางวัลด้านความเสียสละและอุทิศตนเพื่องานของวิทยาลัยฯ ปี 57

- ครูในดวงใจ


ย้อนกลับ