ชื่อ : นางสาวเจิดนภางค์ ดีมาก
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ตำแหน่งทางบริหาร
     -
  วันที่เข้าทำงาน
    - 
  วุฒิการศึกษา
 

 - 
 
 

  งานวิจัยที่สนใจ
  -
  ประวัติการทำงาน
 

 - 

  วิชาที่สอน
 

 

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
     -
  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
     -
  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
     -


ย้อนกลับ